Selasa, 19 Mei 2009

SOAL KELAS VIII SEMESTER I

SOAL KELAS VIII SEMESTER I

 1. Guguritan dangdanggula Laut kidul Dikarang ku……….
  1. Asmarandana b. Kalipah Apo c. WS. Rendra d. Tatang Sumarsono
 2. Kawih mangrupa karya seni anu wirahmana …………
  1. Sekar tandak b. Sekar irama merdeka c. sekar ligar. d. sekar mayang
 1. Tembang mangrupa karya senim anu wirahmana……….
  1. Sekar tandak b. Sekar irama merdeka c. sekar ligar. d. sekar mayang
 2. Lagu-lagu kawih disebut oge………
  1. Ekalokasi b. Ekaswara c. ekarama d. anekaswara
 3. Lagu-lagu tembang sok disebut oge…..
  1. Ekalokasi b. Ekaswara c. ekarama d. anekaswara
 4. Kuringmah indit ………….jakarta the ……kareta api
  1. Ka,dina b. ka,kana c. di,kanu d. anekaswara
 5. saha anu nenden buku ………..bantal tej?
  1. kana b. Kanu c. din ad. Tina
 6. ……….Malangbong…….. Garutteh kira-kira dua jam.
  1. ti,di b. ti,ti c. ti,ka d. tina
 7. ………Kuring indit manehna datang !
  1. ti b. basa c. did . ka
 8. sabada beres ulangan ,kuring………kulawarga dipoto ……..mobil.
  1. jeung,kana b. tina,dina c. jeung,dina d. Dina,kana
 9. Kecap rajekan anu dirajek engang mimiti bari dirarangkenan …….
  1. tutulung b. tutulungan c. tulungan d. tulung
 10. Kecap rajekan anu dirajek engang mimiti bari dirarangkenan …….
  1. momobil b. momobilan c. mobilan d. mobil.
 11. Conto kalimah salancar inti ,nyaeta……
  1. Rere gering b. Rere gering panas c. Rere gegeringan d. Gering panas Rere
 12. Conto kalimah salancar jembar ,nyaeta ……..
  1. Rere gering b. Rere gering panas c. Rere gegeringan d. Gering panas Rere
 13. Kuring gering panas tiris ,cing naon nu jasi caritaan……….
  1. Kuring b. gering c. tiris d, panas
 14. Tadina kagiatan nyawer the sok dipatalikeun kapercayaan ,ari ayeuna………
  1. hiburan b. kawihan c. paptah,pepeling ,ngadu,a d. ngurkeu beas
 15. Nu ngabogaan fungsi pikeun mantuan ngamekarkeun gagsan dina kalimah nyaeta..
  1. tulisan b. bacaan c. aksara d. rangka kalimah
 16. Keucap paprikan asalna ngandung harti deukeut ……..

a. marik b. parek c. papr. d. parikan

19. Jumlah engang dina paprikan dipatok aya…….

a. dalapan engan b. tujuh engang c. genep engang d. opat engang

20. Conto kalmia salancar ,nyaeta……….

a. Adi kuring ceurik b. adi kuring c. adi kuring ceurik minggu kamari d. Ceurik

21. Conto kalimah salancar jembar ,nyaeta…..

. Adi kuring ceurik b. adi kuring c. adi kuring ceurik minggu kamari d. Ceurik

22. ‘’Mang ubuy benghar’’

‘’Mang Ubuy jelema aya’’

Kalimah diluhur ragam keterangana beda tapi hartina sarua disebut….

a. hiponim b. anonym c. sinonim d. akronim

23. Cingn pek naon bedana kalimah dina jero kurung.

Amanda kaasup jelema (pinter)

a. Tanginas b. bodo c. getol d. ngedul

24. Ari sinonimna kalimah dina jero kurung ,

Ari jadi budak tong sok (Harak) kabatur,nyaeta………

a. Jail b. weles c. laun d. boyot

25. Cing pek naon bedana kalimah dna jero kurung,

‘’Motorteh majuna (gancang) pisan ,nyaeta:

a. Ngebut b. mangpret c. laun d. boyot