Selasa, 19 Mei 2009

SOAL BAHASA SUNDA KELAS VII

1. a. Paguneman dian telepon dimimitian ku ngucapkeun salam bisa
kuucapan hallo assalmu alaikum wilujeung sumping, jeun sajbana loyo
jeung kabiasaan.
b. ngawanohkan diri sarta maluruh bisa hanteuna urang jeung jalam
aanu dituju.
c. sanggeus puguh urang carita jeung jalama ngedalkeun pamksudan
kalawan sinket jeng jentre ,sarta sopanpake basa nu merenah.
d. Paguneman di tutup ku salam panutup
2. 1. dongeng sasatona ( pabel)
2. Dongeng sasakala (legenda)
3. Dongeng babad (sage)
4. Dongeng jalma biasa (parabel)
5. Dongeng para nabi/wali(mite)
6.Dongeng pamuk.


3. Unsur-unsur instrinsik sajak
a. Tema inti pikiran
b. amanat: pesan/talatah ti pangarang
c. rasa :gambaran rasa nu katemmbong
d. nada : gaya pengarang enggoning ngungkappikiran
4. Ciri-ciri cerpen
a. sumber sacara tinulis
b. wangunan parondok
c. pelaku teu loba.
d.Galurna basajan
e.kapaluruh sah pngarangna
f. Eusina mangrupa realitas kahirupan sapopoe

5. 1. abong carangka runtah manehmah mani sagala didahar
2. uarangmah jalama leutik ,kudu ngarumasakeun maneh.
3. ayenamah rek digawe oge kudu make leuleueur bae.
4. hanteu sakbeh watawan beuki amp[lop ,jadi ulah disakompet daunkeun
5. teu sangka horeng kaiwan teh buaya
JAWABAN.1d,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11c,12d,13a,14b,15c,