Selasa, 19 Mei 2009

SOAL BAHASA SUNDA KELAS VII

SOAL BAHASA SUNDA

1. Omongan dua jalma atawa lewih bari silih tempal nyaeta

a. Paguneman b. caritaaan d. ngabandungan d. ngajenan

2. Sinta : Dukanya ari kana kesenian sunda the Sinta mah teu reuseup we.Rarasaan the asa kuno,tinggaleun jaman

Wening : Teuh lain kasenian sunda anu kuno tingaleu jaman ,tapi pikiran sinta anu tingaleun kareta.!

Naon eusi paguneman diluhur………….

a. Kasenian Sunda b. Kasenian sunda katingaleun jaman c. Debat sinta jeung Wening b. Kasenian sunda hanteu tingaleun jaman

3. Basa sunda anu digunakeun dina paguneuman Sinta jeung Wening diluhur nyaeta….

a. Basa lemes b. Basa loma c. Basa kasar d. Basa Sopan

4. Dewimah bageur jaba pinter deuih]

Dina kalimah diluhur anu kaasup kecap pangantet kecap………….

a. Jaba b. mah jeung deuih c. Bageur d. Pinter

5. 1. gek manehna diuk digireun kuring

2. Euleuh ,kacipta ramena,nya?

3. jep jempe barudak the lantaran aya Bu Nina asup kakelas

4. Wah,rame pisan ,Bu

a. 1 jeung 2 b. 2 jeung 3 c. 1 jeung 3 d. 3 jeung 4

6. Basa poe mingggu ,kuring ulin kakebon binatang,inditna sakulawarga ,da adi-adi kuring oge harayangen milu .barungaheun pisan katenjona adi-adi the mamah sasdiaan timbel dipurakna engke lamun geus cape kukurilingan nempoan sasatoan.Daharna cenah sok ngariung handapeun tangkal kai.Kuring atoh we nu aya nya bias ulin,nya bakal dahar rewog.Wah kacipta resepna!

Saha nu nyaritakeun pangalaman diluhur…………

a. Mamah b. Pangarang c. Kuring d. Adi-adi

7. Anu kaasup carita babad ,dihandap ieu iwal……………

a. Putri subang larang b. Kawung baduy c. Gunung tangkuban parahu d. Sumedang

8. Wah jalma gurat batu mah dipapatahan kumaha wae ge moal nurut.kecap gurat batu hartina……….

a. Babari ambek b. mawa karep sorangan c sombong d. ngomong kasar

9. Riwayat hirup jalma dina wangun tulisan kaharna sok diwuwhan ku potret disebut…..

a. Autobiografi b. Biografi c. Fotografi d. Abografi

10. Eling-eling dulur kabeh

Ibadah ulah campoleh

beuarang peuting ulah weleh

Bisi kaburu paeh

ESIAN

1. Jieun kalimah anu make kecap pangantet

2. Jelaskeun hartina babad jeung dongeng!

3. Sebutkeuen naon ari pupujian!

4. Jieun wawaran anu eusina ‘’ Sakola ngayakeun kagiatan olahraga’’!

5. Jieun karangan tina pangalaman panjangna opat paragraph!

6. jieun kalimah tina babasan dihandap iue :

a. Awak sampayan

b. Gede hulu

c. Getas harupateun

d. Heuras geunggeurong

e. Tiis leungeun